03.07.2015 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Štefanovce

 04.11.2021

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Štefanovce v súlade s ustanovením §18a Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude konať dňa 21.08.2015;


Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Štefanovce a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Štefanovce:

1. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Štefanovce sa uskutoční tajným hlasovaním v deň konania voľby t. j. 21.08.2015;

2. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Štefanovce – 3 %.

3. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Štefanovce:
    - úplné stredoškolské vzdelanie /vysokoškolské vzdelanie vítané/, minimálne 5 ročná pracovná prax vítaná

4. Náležitosti písomnej prihlášky:
    -  titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
    - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
    - úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
    - kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
    - doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
    - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
    - súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
      osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Štefanovce;

5. Termín doručenia písomných prihlášok: do 12.08.2015 do 15.00 hod.

6. Miesto a spôsob doručenia písomných prihlášok:
Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného obce Štefanovce musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručiť na Obecný úrad v Štefanovciach. Pri osobnom doručovaní - do podateľne Obecného úradu v Štefanovciach, č. 14. Pri doručovaní poštou na adresu: Starosta obce Štefanovce, OcÚ Štefanovce č. 14, 082 35. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce Štefanovce - neotvárať".

7. Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí Komisia Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Štefanovce, zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach, ktorá najneskôr do 19.08.2015 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Štefanovce.

8. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Štefanovce v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom v Štefanovciach zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra obce Štefanovce najmenej 5 dní pred jej konaním.

9. Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Štefanovce na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

10. V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole voľby najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola voľby postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom;

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu