Súčasnosť

Obec Štefanovce leží na východe Slovenska, 25 km na západ od okresného mesta Prešov. Geografická poloha obce je 49°02` s. z. š. a 20°58` v. z. d.. Štefanovce patria podľa územno-správneho členenia do Prešovského kraja a okresu Prešov. Kataster obce susedí na severe s katastrom obce Lipovce, na východe s Hermanovcami, na juhu hraničí s obcou Hendrichovce, Fričovce a západnú hranicu tvorí kataster obce Šindliar. Rozlohou (525ha) ako aj počtom obyvateľov (226) patrí obec Štefanovce medzi malé obce Slovenska.

Štefanovce ležia v nadmorskej výške 580m (stred obce) v geomorfologickom celku Šarišská vrchovina, v podcelku Širocká brázda. Šarišská vrchovina patrí v rámci Alpsko-himalájskej sústavy do podsústavy Vonkajšie Západné Karpaty a Pôdhôľno-magurskej oblasti. Šarišská vrchovina je flyšové pohorie budované vrstvami ílovcov, pieskovcov, zlepencov, slieňov a brekcií. Odlesnený chotár obce leží na mierne rozčlenenej hornatine, v doline Štefanovského potoka. Z hľadiska klimatických podmienok patrí obec do mierne teplej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Počet letných dní (s max. 25°C a viac) je tu len menej ako 50. Priemerný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600mm ročne. Obcou preteká spomínaný Štefanovský potok, ktorý sa na území obce Hendrichovce zľava vlieva do Svinky. Patrí do povodia Hornádu. Z pôdnych typov hnedé lesné pôdy – kambizeme. Územie chotára bolo v minulosti značne odlesnené. Podľa fytogeografického členenia patrí kataster obce do obvodu západokarpatskej flóry a podobvodu východobeskydskej flóry. Z drevín sú zastúpené napr. buk, breza, osika, jedľa, smrek, borovica. Z hľadiska fauny (živočíšstva) patrí kataster obce do zóny živočíšstva listnatých lesov. Vyskytujú sa tu líška obyčajná, zajac poľný, srnec hôrny, jeleň, sojka obyčajná, bažant či rôzne druhy hlodavcov a hmyzu. Na území obce sa nenachádza žiadna významná chránená oblasť.

Spracovala Lucia Kozárová.

  Natur-pack
  Úradné hodiny
  Pondelok 07:00 - 15:00
  Utorok 07:00 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok 07:00 - 15:00
  Piatok 07:00 - 12:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  Tel. číslo: +421 51 779 51 34
  mobil starosta: +421 918 462 363
  E-mail: podatelna@stefanovce.sk

  Kalendár odvozu odpadu