OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

 04.11.2021

Obec Štefanovce so sídlom Obecný úrad č. 14, 082 35 Štefanovce, IČO 00 327 841

vyhlasuje

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov Obce Štefanovce za nasledovných podmienok:

A. Prenajímateľ (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

Obec Štefanovce so sídlom Obecný úrad č. 14, 082 35 Štefanovce, IČO 00 327 841, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Kolarčíkom

B. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytových priestorov pre prevádzku pohostinstva v Obci Štefanovce v prízemných priestoroch Obecného úradu s. č. 14. Celková výmera nebytových priestorov 120 m2. Z toho priestor pohostinstva - výčapu 72 m2; skladové priestory – sklad I. 24 m2, sklad II. 9 m2; sociálne zariadenie: WC mužské a WC ženské spolu 15 m2.


Súťažné podmienky:

1. Navrhovateľom (uchádzačom) môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním pohostinstva.

2. Návrh predloží navrhovateľ najneskôr do 26.05.2017 do 15:00 hodiny na adresu vyhlasovateľa súťaže Obec Štefanovce, OcÚ č. 14, 082 35 Štefanovce v uzavretej obálke s nápisom „Súťaž – prenájom pohostinstva – NEOTVÁRAŤ“, na ktorej zároveň uvedie svoje obchodné meno a sídlo resp. miesto podnikania.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obce Štefanovce, OcÚ č. 14, 082 35 Štefanovce (v úradných hodinách) alebo zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Doručený súťažný návrh musí byť opatrený podacou pečiatkou vyhlasovateľa s vyznačením dátumu a času doručenia.

3. Termín obhliadky predmetu súťaže si môžete dohodnúť so starostom obce na telefónnom čísle 0918 462 363.

4. Návrh musí obsahovať:

- Identifikačné údaje navrhovateľa,
- Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra navrhovateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania návrhu,
- Označenie kontaktnej osoby navrhovateľa (meno, priezvisko, tel. číslo, email)
- sumu za prenájom v €/rok

5. Prenajímateľ trvá na
- Prefinancovaní úprav priestorov zo strany nájomcu potrebných k riadnej prevádzke pohostinstva. Celkové náklady na úpravu priestorov budú započítané do sumy za prenájom.
- Minimálnej dobe prenájmu 2 roky.

6. Minimálna cena prenájmu: 200,00 € na rok

ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA:

1. Nájomná zmluva bude uzavretá s navrhovateľom, ktorý podá najvýhodnejšiu ponuku
na prenájom nebytových priestorov.

2. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne a následne bude uzavretá nájomná zmluva. V prípade, že s uchádzačom, ktorý podal víťazný návrh, nebude uzavretá nájomná zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.


V Štefanovciach, dňa 02.05.2017                                                                      Ing. František Kolarčík
                                                                                                                                          starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu