Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

 04.11.2021

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019
Vyhlásené: 5. 11. 2019                                      Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
351
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4.novembra2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
    Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 29.februára2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára 2020 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 22. januára 2020.
       
Andrej Danko v.r.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu